Voluntariat

Dóna el teu temps

Hi ha moltes formes de col·laborar amb la salut, dedicar el teu temps pot marcar la diferència en l’experiència hospitalària per a moltes persones. Com a voluntari ens ajudes a humanitzar l’assistència, oferint companyia i suport als nostres pacients i familiars durant la seva estada a l’hospital.

Voluntariat de pacients adults

Acompanyament dels pacients a les seves habitacions per promoure el descans de el cuidador i prestar llibres per mitjà del servei de biblioteca mòbil.

Voluntariat infantil

Atendre de manera personalitzada als pacients més petits i les seves famílies. D’aquesta manera, procurem oferir el suport humà necessari per que les famílies puguin compaginar el temps d’ingrés amb la cura de fills i filles i/o amb la feina.

Entitats col·laboradores

Com a entitat sense ànim de lucre pots donar suport al nostre programa de voluntariat.

Vols ser voluntari? Contacta’ns.

  Drets i deures del voluntari

  Col·laborar com a voluntari no només representa un ajut sinó també una responsabilitat. Coneix els teus drets i deures:

  Drets del voluntari

  1. Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar‐la convenientment.
  2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
  3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.
  4. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.
  5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.
  6. Ser cobert dels riscos derivats de l’activitat que duu a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
  7. Rescabalar‐se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.
  8. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

  Deures del voluntari

  1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
  2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.
  3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat.
  4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
  5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.
  6. En cas de renúncia, notificar‐la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar‐se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.